ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย

บริการลูกค้าหลังการขาย รับเรื่องแจ้งซ่อม ประสางานผู้รับเหมา ติดตามผลแจ้งซ่อม บริหารจัดการ Applicaitonแจ้งซ่อม

จำนวน 1

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตึกช้าง (รัชโยธิน)

ระดับเงินเดือน ตามตกลง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อซ่อมแซม ทั้งส่วนกลาง และห้องพักอาศัย
 • วางแผนการเข้าซ่อมงานพร้อมประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ติดตามผลการซ่อมแซม และควบคุมงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ
 • จัดทำรายงานซ่อมบำรุงพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรคกับผู้บังคับบัญชา
 • เป็นตัวแทนบริษัทฯเพื่อติดต่อลูกค้า ร่วมงานฝ่ายโครงการเพื่อเก็บงานให้พร้อมส่งมอบห้องให้ลูกค้า
 • ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า
 • ตอบคำถามข้อร้องเรียนลูกค้า และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ปัญหาให้ลูกค้า
 • ดำเนินการบริหารจัดการ application งานแจ้งซ่อม

ลักษณะการทำงาน

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศกรรมโยธา
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป บุคลิกดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รักการประสานงาน บริการลูกค้า
 • รู้จักช่องทางการสื่อสาร กับสื่อต่างๆ สามารถจัดทำเนื้อหาเพื่อสื่อสารได้