เตรียมเอกสารเงินกู้

เตรียมเอกสารเงินกู้

ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่ายด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้าน ให้พร้อมเพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้


เอกสารทั่วไป
1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
1.1หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกัน
1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
1. MLR (Minimum Loan Rate)อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีอ่านเพิ่มเติม ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MRR MOR คืออะไร? ที่นี่

ที่มา: SET.or.th