เดอะรีมาร์คเอเบิ้ล ศูนย์วิจัย 2 ได้รับประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.ส.) มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ การจัดการพื้นที่สีเขียว ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการจัดการพื้นที่เสีเขียวในเมืองและชุมชนประจำปี 2565 โดยเดอะรีมาร์คเอเบิ้ล ศูนย์วิจัย 2 เป็น 1 ใน 12 อาคารชุด

ที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวและที่อยู่อาศัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Residence)

ที่มา : https://bit.ly/3D4Usyn